Etická linka

Na těchto stránkách můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního, či jiného jednání, které je nebo by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem Skupiny PPF

Skupina PPF je diverzifikovanou investiční skupinou, a to jak geograficky, tak oborově. I přes tuto značnou diverzifikaci Skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Zajištění těchto základních pravidel, kterými se Skupina PPF a její pracovníci při výkonu svých každodenních pracovních činností řídí, zaručuje Etický kodex Skupiny PPF. Skupina PPF má zájem, aby při všech jejích činnostech a za všech okolností byla pravidla Etického kodexu Skupiny PPF dodržována, a tedy aby byly respektovány základní zásady, hodnoty a pravidla Skupiny PPF.

Co je Etická linka?

Etická linka je součástí Corporate Compliance programu Skupiny PPF. Byla zřízena jako jeden z prostředků, který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní, či jiné jednání rozporné s Etickým kodexem Skupiny PPF.

Co je Corporate Compliance program?

Corporate Compliance program Skupiny PPF je systémem kontrolních mechanismů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání společností Skupiny PPF, jejích pracovníků a externích spolupracovníků.

Jak jsou oznámení zpracována?

Vzhledem k tomu, že etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. K přijímání a vyhodnocování přijatých oznámení jsou určena příslušná oddělení či pracovníci jednotlivých společností Skupiny PPF a dále právní oddělení společnosti PPF a.s. jako hlavní útvar v rámci Corporate Compliance programu Skupiny PPF.

Jak lze zjistit výsledek podaného oznámení?

Oznámení lze učinit anonymně nebo se zadáním identifikačních údajů oznamovatele. V závislosti na podobě oznámení bude sdělen i výsledek zpracování oznámení. Nejedná-li se o anonymní oznámení a oznamovatel sdělí svou emailovou adresu, budou mu informace o výsledku zpracování oznámení doručeny na uvedenou emailovou adresu (případně na jiný uvedený kontakt). V případě anonymního oznámení bude oznamovateli na tomto webu dostupná pouze obecná informace o způsobu zpracování oznámení, a to na základě vygenerovaného unikátního kódu, který oznamovatel získá po odeslání oznámení.

Dokument ke stažení

Formulář pro podání oznámení

Tento formulář umožňuje učinit oznámení zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.

Clear selectionBrowse...

Captcha image
Show another codeShow another code
Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování oznámení. Oznamovatel si je vědom, že společnost PPF a.s., IČO 25099345, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041, pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance programu Skupiny PPF, zjištění možného porušení právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícího přijetí nápravných opatření, zpracovává osobní údaje oznamovatele uvedené v oznámení z důvodu oprávněného zájmu správce ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Proti tomuto zpracování osobních údajů může oznamovatel podat námitku. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím tohoto Formuláře pro podání oznámení. Oznamovatel dále bere na vědomí, že jeho oznámení neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se oznámení týká. Z podání úmyslně zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany Skupiny PPF nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.
Odeslat oznámení